Home Stalling Reiniging Onderhoud Voorwaarden Contact

Voorwaarden

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij erma recreatie, hierna te noemen erma, als verhuurder van stallingruimte optreedt.

• De stallingruimte is op Oosteinde 6, 9301 LJ Roden (voorheen bekend als magista)

• Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, boot,auto,motor, aanhangwagen) stalt bij erma.

• Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

• De stallingovereenkomst tussen erma en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

• De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.


2.STALLINGSJAAR/OPENINGSTIJDEN

• Het stallingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.

• De stalling is alleen geopend na een telefonische afspraak.

• Zondags en op feestdagen is de stalling gesloten.


3. GEBODEN, VERBODEN

• Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 2 dagen van te voren te melden aan erma, na een telefonische afspraak

• Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van erma het object in of uit de stalling te verplaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.

• Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaatsen aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.

• De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.

• Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.

• Het is verboden in de stallingruimte te roken.

• Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan te verrichten.

• De stallingruimte wordt niet verwarmd!

• Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan erma.


4. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

• De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.

• De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.

• Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

• Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.

• Erma is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aanschuld van erma of personen in dienst van erma, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.


5. BETALINGEN

• Binnen 8 dagen aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door erma te zijn ontvangen. erma heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.

• Indien de huurder niet tijdig betaalt is hij van rechtswege, in verzuim en heeft erma zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie extra in rekening worden gebracht.

• Alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten kunnen door erma op de huurder verhaald worden.

• erma heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door de huurder is voldaan.

• Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt..

• Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van erma.


6. GESCHILLEN

• Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

• Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Assen.
home | Stalling | Reiniging | Onderhoud | Voorwaarden | Contact

Copyright (c) 2021 Ermacampers.nl